Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 

Zaproszenie do składania ofert - usługi schronienia

Dolice, dnia 12.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE/ZAPROSZENIE

 

 

 Gmina Dolice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:

 

Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mieszkańców Gminy Dolice w 2019 r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
  1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn: „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mieszkańców Gminy Dolice w 2019 r.”
  3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, netto i brutto,
  4. Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5. Może obejmować część zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi schronienia świadczone osobom bezdomnym z terenu Gminy Dolice, w następujących formach, dla następujących grup osób:

 

Lp

Forma schronienia

Szacunkowa ilość osób

I

Schronisko

6 mężczyzn

2 kobiety

II

Schronisko z usługami opiekuńczymi

1 mężczyzna

 

 

 

 

 

 

Forma I Schronisko

Świadczenie usług całodobowego, tymczasowego schronienia oraz w miarę możliwości usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w placówce położonej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny i posiadają decyzję wydaną przez ośrodek pomocy społecznej, przyznającą pomoc w formie schronienia.

 

Forma II Schronisko z usługami opiekuńczymi

Świadczenie usług całodobowego, tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy:

Od 01 stycznia do 31 grudnia  2019 r.,

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 80 %,

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności - 20 %

 

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa  następujące dokumenty:

1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2. Wydruk lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.  Wypełniony i zaparafowany wzór umowy

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz.15:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Dolice przy

ul. Ogrodowej 16 73-115 Dolice, pokój nr.31

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mieszkańców Gminy Dolice w 2019 r.”

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.12.2018  r.

w siedzibie zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa budynek nr 18,  pokój nr. 108 o godz. 09:00

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Anita Ukleja tel.: 91 5640 129 wew. 44

Justyna Babiec tel.: 91 5640 129 wew. 40

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

W załączeniu:

 

 1. Druk propozycji cenowej
 2. Wzór oświadczenia
 3. Wzór umowy

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Ukleja

Załączniki:

Wzór umowy Schronisko z usługami opiekuńczymi

Utworzono dnia 12.12.2018, 17:32

Wzór umowy - Schronisko

Utworzono dnia 12.12.2018, 17:32

Wzór propozycji cenowej

Utworzono dnia 12.12.2018, 17:31

Wzór oświadczenia

Utworzono dnia 12.12.2018, 17:31

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 12.12.2018
Dokument wprowadził:
Anita Ukleja
Dokument opublikował:
Anita Ukleja
Dokument wytworzył:
Anita Ukleja
Wytworzono:
12.12.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

Historia publikacji

 • 12.12.2018 17:34, Administrator
  Edycja strony: Zaproszenie do składania ofert - usługi schronienia
 • 12.12.2018 17:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Wzór umowy Schronisko z usługami opiekuńczymi
 • 12.12.2018 17:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Wzór umowy - Schronisko

BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice
tel. 91 5640 129

NIP 854-225-92-47
Regon: 000-536189-00024