Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

logo gops dolice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach ul. Ogrodowa 16, kod pocztowy 73-115, e-mail: gops@dolice.pl, tel.91 5640129 reprezentowany przez Kierownika e-mail: gops@dolice.pl, tel.91 5640129


Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: bkaniuk@proinspektor.pl;  tel. 608 442 652

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. Realizacji wnioskowanych przez Panią/Pana świadczeń wchodzących w zakres zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  wynikających z następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2017.1952

z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(t.j. Dz.U.2017.2092)

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t.j.Dz.U.2018.554 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860)
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017.1851 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

      (t. j. Dz.U.2017.1778 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego

      (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.),

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1769

      z późn.zm.)

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

      (Dz. U. z 2016 poz. 1860),

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.

      z 2015 poz. 1390 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2017.783

      z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U.2017.180 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U.2018.755 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U.2017.2204 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

 

Źródła pozyskiwania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł w szczególności są nimi: Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy, Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pana:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania w sprawie.

 

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Utworzono dnia 10.12.2018, 09:58

Informacje

Liczba wyświetleń: 1037
Utworzono dnia: 10.12.2018
Dokument wprowadził:
Agnieszka Ziemak
Dokument opublikował:
Agnieszka Ziemak
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Historia publikacji

 • 13.01.2020 15:08, Anita Ukleja
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych
 • 03.12.2019 12:08, Anita Ukleja
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych
 • 11.12.2018 10:32, Anita Ukleja
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych

BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

NIP 854-225-92-47
Regon: 000-536189-00024

Tel. 91 5640 129

e-mail: gops@dolice.pl

Profil na platformie e-PUAP: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH